• Apostolides Healthcare Technologies (Greece)

  23, Fidippidou street
  GR11527, Athens
  Greece
  +30-210-6984882
  +30-210-6984882
  info.athens@apostolides.gr
  11, Telloglou street
  GR54636, Thessaloniki
  Greece
  +30-2310-201301
  +30-2310-217102
  info@apostolides.gr