Sekretessåtagande

SEKRETESSÅTAGANDE

VÅRT SEKRETESSÅTAGANDE

Planmeca Group tar skyddet av din integritet på allvar.

Vi respekterar dina rättigheter som registrerad. Vi kommer att hålla dig informerad om våra dataskyddsrutiner samt ändamålet och den rättsliga grunden för behandling när vi samlar in dina personuppgifter. Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt.

Vi delar endast dina personuppgifter med lämpliga och godkända tredje parter som också följer våra sekretessrutiner. Vi använder alltid lämpliga metoder och säkerhetsåtgärder när vi behandlar och överför personuppgifter.

SEKRETESSMEDDELANDE FRÅN PLANMECA

Detta sekretessmeddelande förklarar hur Planmeca och de företag som ingår i samma koncern (gemensamt ”Planmeca”) samlar in, hanterar och skyddar dina personuppgifter. Detta sekretessmeddelande är ämnat för våra framtida, aktuella och tidigare kunder, företagspartner, leverantörer och annan vårdpersonal. Det kan finnas ytterligare sekretessmeddelanden som har publicerats av lokala Planmeca-företag. Dessa meddelanden kompletterar detta koncernomfattande säkerhetsmeddelande och är anpassade till vidkommande nationella krav och förfaranden för dataskydd.

Detta sekretessmeddelande beskriver hur vi på Planmeca behandlar personuppgifter när vi agerar som personuppgiftsansvariga.

ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Som del av vår verksamhet samlar vi in och behandlar personuppgifter som tillhör våra framtida, aktuella och tidigare kunder, företagspartner, leverantörer och annan vårdpersonal.

Ändamålet med att samla in och behandla personuppgifter beror på i vilken roll du interagerar med oss. De huvudsakliga ändamålen för att samla in och behandla personuppgifter hos Planmeca är:

 • – Söka potentiella kunder och utveckla kundrelationer
 • Utföra marknadsföringsåtgärder som berör våra produkter och tjänster
 • Tillhandahålla tjänster, produkter och rådgivning till våra kunder, inklusive teknisk service och support på plats och distans, samt utbildning om medicintekniska produkter, inklusive enheter och programvara
 • Kommunicera med våra aktuella och potentiella kunder via olika kanaler, till exempel nyhetsbrev, kundåterkopplingsenkäter, begäranden och förfrågningar, samt på evenemang
 • Utföra och bidra till lotterier och tävlingar
 • Marknadsföra produkter och tjänster från Planmeca
 • Utföra marknadsstudier och forskning
 • Administrativa ändamål, till exempel planering och utveckling av Planmecas verksamhet.

Vi behandlar endast personuppgifter när detta tillåts enligt lag. Den rättsliga grunden beror på vilka personuppgifter som berörs och i vilket sammanhang de behandlas.

Det innebär att vi samlar in och behandlar personuppgifter i följande fall:

 • För att genomföra ett avtal som du har ingått eller överväger att ingå med oss
 • När vi har ett berättigat intresse, till exempel verksamhets- eller affärsmässigt skäl till att behandla personuppgifter, bland annat för att hantera och utveckla kundrelationer eller vår affärsverksamhet eller dela uppgifter med andra företag i Planmeca Group. När vi använder berättigat intresse som rättslig grund överväger vi noggrant om sådan behandling överensstämmer med den registrerades fri- och rättigheter
 • För att följa våra rättsliga och lagstadgade förpliktelser
 • När du har samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter i förhand.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

De uppgifter vi behandlar beror på vilken sorts relation vi har till dig. Vi behandlar vanligtvis personuppgiftskategorier såsom:

 • Allmän kontaktinformation och annan information såsom namn, telefonnummer, e-postadress, postadress och annan kontaktinformation
 • Företagsinformation och information om roll och befattning för kontaktpersoner hos våra kunder
 • – Uppgifter som härrör kundrelationer eller avtalsförhållanden, till exempel information om beställningar och transaktioner samt information om tillhandahållande eller administration av våra produkter och tjänster;
 • Uppgifter som härrör kundinteraktioner, till exempel kundkontakter och beställningar eller förfrågningar om demonstrationer via våra webbplatser samt aktiviteter på sociala medier
 • Uppgifter som härrör evenemang och utbildningstillfällen som vi eller andra associerade parter anordnar
 • Uppgifter som härrör eventuella onlinekonton i samband med våra onlinebutiker, extranät eller andra onlinetjänster
 • Uppgifter som har samlats in i samband med användning av våra webbplatser eller andra onlinetjänster (till exempel cookies)

Dessa uppgifter kan tillhandahållas av dig direkt eller samlas in från våra affärspartner (till exempel kontaktinformation till vårdföretag) eller andra tredje parter. De uppgifter som vi samlar in från dig kommer från många olika kanaler, till exempel när du kontaktar oss, köper våra produkter eller tjänster eller deltar i våra evenemang.

LAGRINGSPERIOD

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i detta sekretessmeddelande och för att uppfylla lagstadgade krav för bland annat redovisning. I regel behandlar vi relevanta personuppgifter så länge kundrelationen pågår samt under en på förhand bestämd tidsperiod efter att relationen upphört.

Vårt mål är att se till att personuppgifterna vi behandlar är aktuella och riktiga. Under vissa omständigheter kan vi anonymisera personuppgifter, till exempel för statistiska ändamål.

DATAÖVERFÖRING OCH -BEHANDLING UTANFÖR EU/EES

Vi är ett globalt företag, så tekniska eller praktiska omständigheter kan leda till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och/eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om vi överför personuppgifter utanför EU/EES kommer överföringen att ske i enlighet med lämpliga överföringsmetoder, till exempel med hjälp av standardklausuler för dataskydd.

Vi kan dela personuppgifter inom koncernens företag samt med regionala återförsäljare och leverantörer. I vissa fall kan vi dela personuppgifter med behöriga och lämpliga tredje parter i samband med att vi tillhandahåller dig en tjänst. Vi kan också överföra personuppgifter till våra underleverantörer som behandlar uppgifter åt oss, till exempel för IT-utveckling, värdtjänster och support. Vi delar endast information med myndigheter om detta krävs för att efterleva rättsliga eller lagstadgade krav.

SÄKERHET VID BEHANDLING

Vi upprätthåller lämpliga och tillräckliga organisatoriska, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att skydda mot olovlig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, användning eller utlämnande av eller åtkomst till insamlade personuppgifter. Endast behörig personal har åtkomst till de personuppgifter vi hanterar, och åtkomsten är strikt behovsbaserad. Alla medarbetare som har åtkomst till personuppgifter förväntas hantera dem med fullständig sekretess.

SÄKERHET VID BEHANDLING

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning kan du ha rätt att

 • begära åtkomst till dina personuppgifter som vi innehar,
 • begära att vi rättar eventuella fel i dina personuppgifter som vi innehar
 • återkalla ditt samtycke när som helst om behandlingen av dina personuppgifter baseras på samtycke
 • under vissa omständigheter begära att dina personuppgifter överförs till tredje part
 • under vissa omständigheter begära radering eller begränsning av behandlingen eller invända mot behandling.

Du kan även ha rätt till att invända mot användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyften.

Om du vill åberopa någon av ovanstående rättigheter kan du skicka en begäran till oss på privacy@lm-dental.com.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet om du är missnöjd med våra dataskyddsrutiner.

VÅR KONTAKTINFORMATION

Om du vill ha ytterligare information, vänligen kontakta LM-Instruments Oy på privacy@lm-dental.com.

Vi har tillsatt ett dataskyddsombud. Om du har frågor om dataskydd hos Planmeca är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet på dpo@planmeca.com.

ÄNDRINGAR I VÅRT SEKRETESSMEDDELANDE

Vi kan komma att uppdatera detta sekretessmeddelande utan förvarning i förhållande till ändringar av våra dataskyddsrutiner. Detta meddelande uppdaterades den 31 mars 2021.