EN Medical Device BG Медицинско изделие HR Medicinski proizvod CS Lékařský přístroj DA Medicinsk udstyr NL Medisch hulpmiddel ET Meditsiiniseade FI Lääkinnällinen laite FR Dispositif médical DE Medizinprodukt EL Ιατροτεχνολογικό προϊόν HU Orvostechnikai eszköz IT Dispositivo medico LV Medicīniska ierīce LT Medicinos priemonė PL Wyrób medyczny PT Dispositivo Médico RO Dispozitiv medical SK Lekársky prístroj SL Medicinski pripomoček ES Dispositivo médico SV Medicinteknisk produkt