← Tillbaka till kategori

LM-RootOut™

LM 812210
  • Beskrivning
  • Etikettmärkning
  • Utformad för att varsamt avlägsna små rotrester
  • Rekommenderas ej för mer krävande rotspetsåtgärder
  • Liknar Heidbrink rotspetshävel
  • Ergonomiskt skaft med säkert grepp

EN Instrument for dental professionals, clean and sterilize before use in max. 134°C/273°F. BG Инструмент за стоматолози, преди употреба да се почисти и стерилизира при макс. температура 134°C/273°F. HR Instrument za stomatološke stručnjake, očistiti i sterilizirati prije upotrebe na maks. 134°C/273°F. CS Nástroj určený pro zubní lékaře. Před použitím jej vyčistěte a sterilizujte při maximální teplotě 134°C/273°F. DA Instrument til tandlæger og tandplejere. Rengøres og steriliseres inden brug ved maks. 134°C/273°F. NL Instrument voor tandheelkundige professionals, voor gebruik reinigen en steriliseren bij een maximale temperatuur van 134°C/273°F. ET Hambaravispetsialistide jaoks mõeldud instrument, enne kasutamist puhastada ja steriliseerida temperatuuril kuni 134°C/273°F. FI Hammaslääketieteen ammattilaisille tarkoitettu instrumentti, puhdistettava ja steriloitava ennen käyttöä max. 134°C/273°F. FR Instrument destiné aux professionnels dentaires. Avant utilisation, nettoyer et stériliser à une température maximale de 134°C/273°F. DE Instrument für zahnmedizinisches Fachpersonal. Vor Gebrauch reinigen und bei max. 134°C/273°F sterilisieren. EL Όργανο για επαγγελματίες του οδοντιατρικού τομέα· καθαρίζετε και αποστειρώνετε πριν από τη χρήση, σε μέγιστη θερμοκρασία 134°C/273°F. HU Eszköz fogorvosok számára. Használat előtt tisztítandó és legfeljebb 134°C (273°F) fokon sterilizálandó. IT Strumento per personale odontoiatrico qualificato. Pulire e sterilizzare prima dell’uso a max. 134°C/273°F. LV Instruments zobārstniecības speciālistiem. Pirms lietošanas notīrīt un sterilizēt temperatūrā, kas nepārsniedz 134°C/273°F.
LT Gydytojams odontologams skirtas instrumentas. Nuvalyti ir sterilizuoti prieš naudojant maks. 134°C/273°F temperatūroje. NO Instrument for tannhelsepersonell. Rengjør og steriliser før bruk ved maks. 134°C/273°F. PL Narzędzie stomatologiczne. Wyczyścić i wysterylizować przed użyciem w temperaturze maks. 134°C/273°F. PT Instrumentos para médicos dentistas; limpar e esterilizar antes de utilizar, a uma temperatura máxima de 134°C/273°F. RO Instrument pentru stomatologi și asistenți de medicină dentară,  a se curăța și steriliza înainte de utilizare la o temperatură de max. 134°C/273°F. SK Nástroj je určený pre zubárov. Pred použitím ho vyčistite a sterilizujte pri maximálnej teplote 134°C/273°F. SL Instrument za zobozdravnike; pred uporabo ga očistite in sterilizirajte pri temperaturi največ 134°C/273°F. ES Dispositivo médico para profesionales de la odontología; limpiar y esterilizar antes de su uso a una temperatura máx. de 134°C/273°F. SV Instrument för tandvårdspersonal, ska rengöras och steriliseras före användning i max. 134°C/273°F.

EN Note: Do not use LM-RootOut™ as an elevator. The warranty does not cover damaged tips caused by incorrect use. BG Забележка! Не използвайте LM-RootOut™ като елеватор. Гаранцията не покрива повреди на върховете, причинени от неправилна употреба. Cs Poznámka: Nepoužívejte LM-RootOut™ k silové extrakci. Záruka se nevztahuje na poškození hrotů v důsledku nesprávného použití. DA Bemærk! LM-RootOut™ må ikke bruges som en elevator. Garantien dækker ikke skadede spidser forårsaget af forkert brug. DE Hinweis! Benutzen Sie LM-RootOut™ nicht als Wurzelheber. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Spitzen, die durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden. EL Σημείωση! Μην χρησιμοποιείτε το LM-RootOut™ ως διάταξη ανύψωσης. Η εγγύηση δεν καλύπτει κατεστραμμένα άκρα λόγω εσφαλμένης χρήσης. ES Nota: no utilice LM-RootOut™ como un elevador. La garantía no cubre los daños en las puntas provocados por un uso incorrecto. ET Märkus. Ärge kasutage toodet LM-RootOut™ elevaatorina. Garantii ei kehti, kui ots saab vale kasutamise tõttu kahjustada. FI Huomio! Älä käytä LM-RootOut™-instrumenttia vipuna. Takuu ei kata virheellisessä käytössä vaurioituneita kärkiä. FR Attention ! Ne pas utiliser LM-RootOut™ comme un élévateur. La garantie ne couvre pas les dommages des inserts liés à une utilisation incorrecte. HR Napomena! Nemojte koristiti LM-RootOut™ kao polugu. Vrhovi oštećeni pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćeni jamstvom. HU Megjegyzés: Ne használja az LM-RootOut™ eszközt emelőként. A jótállás nem vonatkozik a nem megfelelő használatból eredő sérült hegyekre. IT Importante! Non utilizzare LM-RootOut™ come leva d’estrazione. La garanzia non copre punte danneggiate a causa di un uso scorretto. LT Pastaba! Nenaudoti „LM-RootOut™“ kaip keltuvo. Garantija netaikoma dėl netinkamo naudojimo sugadintiems antgaliams. LV Ievērībai! Nelietojiet LM-RootOut™ kā elevatoru. Garantija neattiecas uz uzgaļu bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ. NL Let op! Gebruik LM-RootOut™ niet als elevator. Door onjuist gebruik beschadigde punten worden niet gedekt door de garantie. PL Uwaga! Nie używać instrumentu LM-RootOut™ jako elewatora. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń końcówek spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem. PT Atenção! Não utilizar a LM-RootOut™ como alavanca de elevação. A garantia não cobre pontas danificadas devido a utilização incorreta. RO Notă! Nu utilizați LM-RootOut™ ca elevator. Garanția nu acoperă deteriorările vârfurilor ca urmare a utilizării incorecte a instrumentului. SK Poznámka! Nepoužívajte pomôcku LM-RootOut™ ako zdvíhač. Záruka nepokrýva poškodenie špičiek kvôli nesprávnemu použitiu. SI Opomba! Pripomočka LM-RootOut™ ne uporabljajte kot elevator. Garancija ne krije poškodovanih konic zaradi nepravilne uporabe. SV Obs! Använd inte LM-RootOut™ som en hävel. Garantin täcker inte skada orsakad av felanvändning. NO Ikke bruk LM-RootOut™ som tannelevator. Garantien dekker ikke skadde spisser som følge av feil bruk. JP  注意!LM-RootOut™  をエレベーターとして使用しないでください。誤使用による先端部の破損は、保証の対象外となります。RU Примечание! Не используйте LM-RootOut™  в качестве подъемника! Гарантия не распространяется на повреждения кончиков в результате неправильного использования.

Made in Finland

LM-Dental™ | LM-Instruments Oy | Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finland | www.lm-dental.com

Pat. www.lm-dental.com/patents

Val av skaft

Att välja det ergonomiskt bästa handinstrumentet kan vara av stor betydelse vad gäller obehag och störningar vid arbete inom tandvården. Det är inte alls oväsentligt vilken diameter som handtaget på ett handinstrument har eller vilket material som greppets yta har tillverkats av. Om de som arbetar inom tandvård håller i ett instrument cirka 2000 timmar per år är instrumentets utformning, vikt och hur det känns mycket viktigt vad gäller funktion och produktivitet. LM-instrument finns med flera olika skaft. Alla dessa har särklassig ergonomi tack vare sin elastiska silikonbeläggning och optimerade design. Handens form och särdrag är båda av avgörande betydelse vid val av bästa möjliga skafttyp. Genom att växla mellan olika skaft utsätts användarens hand för ännu mindre påfrestningar.

Nya färger, namn och kodning

För att underlätta färgkodning och göra arbetsplatsen färgrikare finns nu LM-ErgoSense®-, LM-ErgoMax™- och LM-ErgoNorm™-instrument i nya, fräscha färger. Namnet och kodnumret på skaftet underlättar identifiering av instrumentet under kliniska behandlingar och underhåll.

Skaftmodeller

LM-ErgoSense®

Den större diametern och designen ger ett utmärkt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Unikt intelligent handtag med möjlighet till RFID-märkning. Kompatibilitet med LM Dental Tracking System™ ger många möjligheter till att förbättra materialhantering och patientsäkerhet (se mer på www.dentaltracking.com).

LM-ErgoMax™

Klassisk ergonomisk utformning som kopierats av andra. Fungerar väl i alla kliniska behandlingar och garanterar utmärkt taktil känsla och avslappnat grepp.

LM-ErgoNorm™

Det tunnare skaftet fungerar bäst vid lätta kliniska behandlingar.

Specialskaft

LM-ErgoMix™

LM-ErgoMix™-skaftet med utbytbara spetsar ger ekonomiska och ekologiska fördelar.

LM-ErgoSingle™

Välbalanserat spegelskaft med bättre åtkomst.